Translate

VICE PRESIDENTS OF INDIADr.Sarvepalli Radhakrishnan           1952-1962


Dr. Zakir Hussain                           1962-1967


Varahagiri Venkata Giri                  1967-1969


Gopal Swarup Pathak                    1969-1974


B.D.Jatti                                        1974-1979


Mohammaed Hidayatullah              1979-1984


R. Venkataraman                           1984-1987


Dr. Shankar Dayal Sharma             1987-1992


K.R.Narayan                                 1992-1997


Krishan Kant                                 1997-2002


Bhairon Singh Sekhawat                 2002-2007Mohd. Hamid Ansari                      2007 - till date (2nd term)